Đam Rông: Phát huy sức dân từ thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chủ nhật - 31/03/2019 22:30
Từ năm 2013 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Ðam Rông đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Có thể nói, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) đã khơi dậy, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Báo Lâm Đồng điện tử, cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Từ năm 2013 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Ðam Rông đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Có thể nói, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) đã khơi dậy, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Những con đường nông thôn mới được hình thành nhờ sự đồng thuận và góp sức của Nhân dân ở Đam Rông. Ảnh: N.Ngà
Những con đường nông thôn mới được hình thành nhờ sự đồng thuận và góp sức của Nhân dân ở Đam Rông. Ảnh: N.Ngà
 
Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS, sau khi có hướng dẫn từ cấp trên, năm 2013, Huyện ủy Đam Rông đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”.
 
Các nội dung trọng tâm trong thực hiện QCDCCS được đề cập cụ thể trong nghị quyết để các địa phương chú trọng thực hiện liên quan tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân theo cơ chế một cửa tại UBND xã, huyện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân, lấy ý kiến Nhân dân trước các hoạt động liên quan tới xây dựng cơ sở hạ tầng…
 
Để thực hiện nội dung này, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDCCS đã được kiện toàn ở cấp huyện và 8/8 xã. Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tông cho biết: “Sau khi có các văn bản về việc triển khai thực hiện QCDCCS, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề về nội dung này để triển khai thực hiện. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác thực hiện pháp lệnh dân chủ, xem đây là nội dung xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Đồng thời, đơn vị thành lập BCĐ thực hiện QCDCCS được kiện toàn gồm 19 thành viên. Trong đó, lãnh đạo xã đảm nhận các vị trí chủ chốt. BCĐ ra thông báo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách địa bàn thôn cũng như xây dựng kế hoạch và chương trình công tác hàng năm. BCĐ đã yêu cầu các đoàn thể  tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã. 
 
QCDCCS được thể hiện rõ trong việc tổ chức họp dân để lấy ý kiến đóng góp của người dân cũng như công khai, minh bạch các hạng mục xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án về hỗ trợ sản xuất trên địa bàn xã… Đảng ủy xã đã chỉ đạo cụ thể hóa việc vận dụng pháp lệnh về QCDC đối với các đơn vị nhất định. Đơn cử như, đối với HĐND, phát huy vai trò dân chủ đại diện của HĐND và các đại biểu HĐND. Tiếp thu, lắng nghe ý kiến, những nguyện vọng chính đáng của cử tri và có sự phản ảnh lên cấp trên. Phát huy dân chủ trong các kỳ họp HĐND cũng như trong công tác giám sát đối với các nhiệm vụ của UBND, các ngành, các cấp. Đối với UBND, đã vận dụng cụ thể hóa QCDC thông qua các nội quy, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; trong cải cách thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã; trong thực hiện Chương trình 135, 30a; trong công tác dân vận của chính quyền... Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, BCĐ phân công mỗi đoàn thể phụ trách một thôn để nắm bắt tình hình, vận động Nhân dân và thực hiện chức năng giám sát…
 
QCDCCS đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát”. Nhờ vậy, người dân sớm nắm bắt tinh thần và có sự đồng thuận cao. Điển hình như trong phong trào xây dựng NTM, người dân đã thực sự biết, bàn, tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy Nhân dân hiểu rõ chủ trương và đồng lòng hiến gần 9.000 m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng, trên 6.000 ngày công tu sửa hệ thống giao thông nội đồng, xây dựng trên 25 km đường bê tông, kiên cố hóa gần 17 km, cấp phối 21 km… 
 
Còn tại xã Đạ Long, ông Lơ Mu Ha Poh - Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã luôn chọn việc thông tin các nội dung quan trọng cần ý kiến của người dân bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Đặc biệt, xã chú trọng nhiều đến việc thông tin trực tiếp trong các đợt tiếp xúc cử tri hay thông qua các chi bộ thôn tại các buổi họp dân. 
 
Ông Rơ Jê Ha Ni - thôn Đa Kao 1, xã Đạ Tông nói: “Các chủ trương của xã, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chương trình 135, Dự án 30a, việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới... đều được thông tin đến người dân. Bên cạnh đó, các nội dung như bình xét hộ nghèo, các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế, việc phân bổ các mô hình hỗ trợ cây, con giống của Nhà nước, mức đóng góp xây dựng nông thôn mới... cũng được công khai và lấy ý kiến của bà con”.
 
Hiện ở 8/8 xã có Ban thanh tra nhân dân và 56/56 thôn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đây là lực lượng đại diện cho Nhân dân trực tiếp giám sát các công trình triển khai trên địa bàn các xã. Đã có tất cả trên 400 cuộc giám sát được tiến hành chủ yếu liên quan tới các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Điều này góp phần nâng cao chất lượng công trình, đồng thời lại có tác dụng cổ vũ chính người dân chủ động hiến đất, hiến công cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.
 
Qua các đợt kiểm tra, khảo sát, Huyện ủy Đam Rông nhận định: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ và thực hành dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp của Nhân dân tiếp tục được coi trọng và tăng cường. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đã thực hiện tương đối tốt việc tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những ý kiến, kiến nghị hợp pháp của Nhân dân. Việc thực hiện QCDCCS đã phát huy nội lực trong Nhân dân, nhờ vậy nhiều khó khăn đã được Nhân dân bàn bạc cùng tháo gỡ, giải quyết. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM…
 
Tuy vậy, việc xây dựng và thực hiện QCDCCS ở một số nơi vẫn còn hình thức, dân chủ, xuôi chiều. Hoạt động của BCĐ thực hiện QCDCCS chưa thường xuyên, chậm đổi mới nội dung kiểm tra. Chưa chú trọng kiểm tra theo chuyên đề trên các lĩnh vực thường xảy ra đơn thư, khiếu kiện, gây bức xúc trong Nhân dân. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng một số nơi chưa phát huy hiệu quả, thường chạy theo sự việc, sự vụ, chủ yếu làm việc sau khi cơ quan chức năng đã vào cuộc... Tình trạng khiếu kiện vượt cấp còn xảy ra nhất là ở lĩnh vực đất đai.
 
Việc thực hiện QCDCCS vẫn tiếp tục được Đam Rông đẩy mạnh thực hiện với 6 nhiệm vụ cụ thể được đặt ra. Trong đó, công tác đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, nâng cao hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng là những nhiệm vụ được địa phương chú trọng, nhằm tránh nảy sinh vấn đề phức tạp trong các lĩnh vực quan trọng. Đồng thời phát huy sức dân trong xây dựng, phát triển địa phương.
 
N.NGÀ

Nguồn tin: baolamdong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
TIN HOT TRONG TUẦN
TIN HOT TRONG THÁNG
Thống kê
  • Đang truy cập462
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm461
  • Hôm nay119,792
  • Tháng hiện tại1,572,273
  • Tổng lượt truy cập36,618,906
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây